Kilka osób znajomych miało i ma [i zapewne będzie mieć] problem z dostępem do informacji publicznej. Wobec tego przedstawiam moje domowe rozwiązanie, które zadziałało już w praktyce:

W dalszym ciągu nie spełniono to mojej prośby dotyczącej wersji elektronicznej, która ułatwiłaby nam pracę nad tekstem.

Na podstawie:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Art. 14. pkt 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób
lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia
powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości
udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem.
Art. 16. pkt 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
Art. 16. pkt 2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Poza tym nie przesłano mi protokołu w formie dla mnie najwygodniejszej…

Na podstawie:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Art. 3. pkt 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
Art. 12. pkt 2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Art. 14. pkt 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dlatego:
a] Nadal domagam się dostarczenia mi protokołu w formie elektronicznej,
b] Składam skargę formalną na braki w odpowiedzi z dnia 01-01-2009 o godz 14:17:22 Yeti Iksińskiego yeti.iksiński@um.wioskowo.pl,
c] Składam skargę na nie udostępnienie mi przez Yeti Iksińskiego protokołów w formie elektronicznej.

Dnia 01-01-2009 o 14:17:22 Yeti Iksińskiego napisał(a):

Szanowny Pan
Maciek Smykowski

W odpowiedzi na Pana wiadomość e mail przesłaną w dniu 27 grudnia 2008 roku w sprawie protokołu z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wioskowo obszaru centrum miasta”, uprzejmie informuję, że protokół jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Rynek 13 piąte piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Yeti Iksiński

W sprawie nieodpłatności stosuje się:
,,Art. 7., pkt 2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.”

Niestety nie wszystko musi być bezpłatne, ale można wypyta o dokładne koszty, ponieważ pkt 15 brzmi:
,,Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, [..] podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.”

W wypadku kiedy administracja nie przestrzega powyższych przepisów, możemy się z odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – SKO.